ขอแสดงความยินดีกับผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยประเภททุน : ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2566


โครงการที่ 10 ของปี 66 คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย

ผู้วิจัย : Dr.Mohamed Soliman Mohamed Soliman

ประเภททุน : ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2566

แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ประจำปีงบประมาณ : 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ #โครง... - Faculty of Islamic Sciences - คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี | Facebook