ผู้เชี่ยวชาญ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ สาขาที่เชี่ยวชาญ
รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต หลักสูตรและการสอน
รศ.ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง รศ.ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง • การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ • การบริหารการศึกษาอิสลาม • อิสลามศึกษา
ผศ.ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ ผศ.ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ • ประวัติศาสตร์อิสลาม • มุสลิมศึกษา • อิสลามศึกษา
ผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี ผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี • ฮาลาล • อิสลามศึกษา • กฎหมายครอบครัวและมรดก
ผศ.ดร.อีสมาแอ กาเต๊ะ ผศ.ดร.อีสมาแอ กาเต๊ะ • อิสลามศึกษา • มุสลิมศึกษา • อุศูลุดดีน
ผศ.ดร.อับดุลรอนิง สือแต ผศ.ดร.อับดุลรอนิง สือแต • ตะวันออกกลางศึกษา • โลกมุสลิม • รัฐศาสตร์ • ประวัติศาสตร์อิสลาม • อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา
ผศ.ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา ผศ.ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา • การศึกษาอิสลาม • หลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา • การบริหารการศึกษาอิสลาม
ผศ.ดร.อุสมาน ยูนุ ผศ.ดร.อุสมาน ยูนุ • ชารีอะฮ • กฎหมายอิสลาม • การเมืองการปกครองในอิสลาม • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอิสลาม
ผศ.ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผศ.ดร.ธวัช นุ้ยผอม • การเงินการธนาคารอิสลาม • การจัดการซะกาต
ผศ.ดร.ซัีมซู สาอุ ผศ.ดร.ซัีมซู สาอุ • การศึกษาอิสลามในอาเซียน • การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอิสลาม • การบริหารการศึกษา • พหุวัฒนธรรมศึกษา
ดร.รุสลี นุห์ ดร.รุสลี นุห์ • SMEs/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการ • การค้าระหว่างประเทศ
Dr.Mohamed Soliman Mohamed Soliman Dr.Mohamed Soliman Mohamed Soliman • Technology and Knowledge Management • Statistical Analysis • Green supply chain