ประวัติความเป็นมา

 ความเป็นมา

                  คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านวิชาการและศิลปวิทยาการเกี่ยวกับอิสลามและบริการวิชาการแก่สังคม โดยปัจจุบันคณะวิทยาการอิสลามได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 กลุ่มงาน คือ 1) กลุ่มงานบริหารคณะ 2) กลุ่มงานวิชาการ 3) กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม และ 4) กลุ่มงานพันธกิจเพื่อสังคม  ภายใต้การบริหารงานด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ 1) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างการเรียนรู้ใหม่ที่มีคุณธรรมอิสลามและสมรรถนะสากล 2) ความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา 3) บริการวิชาการสู่สังคมสันติสุขที่ยั่งยืนให้กับพื้นที่ภาคใต้ 4) เป็นเสาหลักด้านวิทยาการอิสลามของประเทศไทย และ 5) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ คณะวิทยาการอิสลามมีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม ศึกษาค้นคว้าวิจัยความรู้ใหม่ ๆ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และได้ดำเนินการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมตามศักยภาพและความพร้อม  โดยมีการวิจัยเป็นฐานในทุกบทบาทภารกิจเพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่เข้มแข็งและการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนนำในภูมิภาคเอเชีย มีการส่งเสริมการเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับการวิจัย  โดยสนับสนุนให้เกิดการนำการวิจัยสู่การเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้มแข็งเพื่อพัฒนางานวิจัยงานสร้างสรรค์และผลงานนวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติการตอบโจทย์เชิงบูรณาการที่หลากหลายของประเทศ และยกระดับศักยภาพของชุมชนเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจด้านวิจัยของคณะ

                  ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา  คณะวิทยาการอิสลาม เป็นหน่วยงานภายใต้กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม ตามโครงสร้างการบริหารงานของคณะ มีภารกิจหลักในการรับผิดชอบส่งเสริมสนับสนุนและบริการงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานวิจัยของคณะ ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการศูนย์วิจัยฯ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนวิจัยคณะวิทยาการอิสลาม ซึ่งจะมีคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนวิจัยฯ อีกชุดเป็นผู้บริหารจัดการงบประมาณกองทุน ทั้งนี้ศูนย์วิจัยฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัย จึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยออกเผยแพร่สู่สังคม ส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ


 วัตถุประสงค์
          o  เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านอิสลามและมุสลิมศึกษา และการยกระดับการปฏิบัติวิชาชีพทางอิสลามและมุสลิมศึกษา และการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม
          o  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการทำวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัย และถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน
          o  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่และบัณฑิตศึกษาในการบูรณาการความรู้เกี่ยวกับอิสลามและมุสลิมศึกษา
          o  เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สามารถทำงานวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกันเป็นทีม
          o  เพื่อจัดทําฐานข้อมูลสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับอิสลามและมุสลิมศึกษา รวมทั้งนำความรู้หรือบทเรียนที่ได้จากการวิจัยไปปรับใช้ในการพัฒนาสังคมภาคใต้
          o  เพื่อพัฒนางานวิจัยที่นำไปสู่การสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และอัตลักษณ์ของพื้นที่สังคมภาคใต้