คณะกรรมการศูนย์วิจัย

ที่ปรึกษา


รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

suppasil.m@psu.ac.th

ที่ปรึกษา


ผศ.ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ

คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม

muhammadroflee.w@psu.ac.th

ประธานกรรมการ


ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

muhammadafeefee.a@psu.ac.th

กรรมการ


รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต

อาจารย์

ibrahem.n@psu.ac.th

กรรมการ


รศ.ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง

อาจารย์

niloh.w@psu.ac.th

กรรมการ


ผศ.ดร.อีสมาแอ กาเต๊ะ

อาจารย์

isma-ie.k@psu.ac.th, ali_katih@hotmail.com

กรรมการ


ดร.อับดุลฮาดี สะบูดิง

อาจารย์

abdulhadee.s@psu.ac.th

กรรมการ


ดร.อุสมาน ยูนุ

อาจารย์

usamarn.y@psu.ac.th

กรรมการ


ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา

อาจารย์

abdulhakam.h@psu.ac.th

กรรมการ


ดร.ธวัช นุ้ยผอม

อาจารย์

tawat.n@psu.ac.th

กรรมการ


นายดร.อับดุลลอฮ อัลอุซามะฮ์

อาจารย์

abdulloh.a@psu.ac.th, abdulloh99481@gmail.com

กรรมการ


นางสาวดร.รูดียะห์ หะ

อาจารย์

rudiyah.h@psu.ac.th

กรรมการและเลขานุการ


นางศิรินยา สาอิ

นักวิชาการอุดมศึกษา

sirinya.sa@psu.ac.th