คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ


ผศ.ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ

คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม

muhammadroflee.w@psu.ac.th,

กรรมการ


ผศ.ดร.อับดุลรอนิง สือแต

อาจารย์

abdulroning.s@psu.ac.th, suetair@gmail.com

กรรมการ


ดร.มูฮัมหม้ดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์

อาจารย์

muhammadafeefee.a@psu.ac.th

กรรมการ


ดร.อับดุลฮาดี สะบูดิง

อาจารย์

abdulhadee.s@psu.ac.th

กรรมการ


ดร.รุสลี นุหื

อาจารย์

ruslee.n@psu.ac.th

กรรมการ


ดร.เกตุ อัสมิมานะ

อาจารย์

kate.a@psu.ac.th

กรรมการ


ดร.อับดุลลอฮ อัลอุซามะฮ์

อาจารย์

abdulloh.a@psu.ac.th, abdulloh99481@gmail.com

กรรมการ


นายซัยนูรดีน นิมา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

sainurdin.n@psu.ac.th

กรรมการ


นายอริศ หัสมา

อาจารย์

aris.h@psu.ac.th

กรรมการและเลขานุการ


นางเจ๊ะรูฮานา บากา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

cheruhana.b@psu.ac.th