ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ชื่อโครงการ “การพัฒนากลไกขับเคลื่อนเทศบาลเมืองปัตตานีสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้บนฐานทุนวัฒนธรรม” ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”


โครงการที่9ของปี66 คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ชื่อโครงการ “การพัฒนากลไกขับเคลื่อนเทศบาลเมืองปัตตานีสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้บนฐานทุนวัฒนธรรม” ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณะผู้วิจัย (1) ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม (2) ผศ.ดร.สุไม บิลไบ (ผู้ร่วมวิจัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม (3) ดร.นุรซีตา เพอแสละ (ผู้ร่วมวิจัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม (4) ดร.รูดียะห์ หะ (ผู้ร่วมวิจัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม (5) ดร.หมะหมูด หะยีหมัด (ผู้ร่วมวิจัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม (6) นางศิรินยา สาอิ (ผู้ร่วมวิจัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม แหล่งทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ 2566 เริ่มดำเนินโครงการ เมษายน 2566 – เมษายน 2567

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ #โครง... - Faculty of Islamic Sciences - คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี | Facebook