ประชุมวิชาการระดับชาติ

29 พฤษภาคม 2567

ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

จัดแสดงนิทรรศการ
แสดงผลงานสร้างสรรค์นานาชาติ

29 พฤษภาคม – 28 มิถุนายน 2567

ณ หอศิลป์ภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

สมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโครงการ

ลงทะเบียน